Chiến lược luyện writing IELTS: phát triển kỹ năng viết với những ngữ pháp quan trọng

Luyện tập Writing IELTS là một điều cần thiết cho bất cứ ai muốn cải thiện điểm số IELTS của mình, vậy phương pháp để phát triển kỹ năng viết IELTS đúng cách nào để có thể nâng cao số điểm. Bài viết này sẽ mang đến cho bạn những mẹo nắm vững ngữ pháp phương pháp luyện IELTS Writing để bạn đạt được điểm số cao cho phần thi writing IELTS.

Chiến lược luyện writing IELTS: phát triển kỹ năng viết với những ngữ pháp quan trọng

Chúng ta đều nghe câu: “Nghe, nói, đọc, viết” trong quá trình bắt đầu học tiếng Anh. Kỹ năng viết được sắp xếp cuối cùng là vì để có thể viết chúng ta cần phải có từ vựng, nghe, đọc hiệu và ngữ pháp. Tất cả chúng hỗ trợ nhau tạo nên khả năng viết tốt hơn, logic và đúng ngữ pháp, sử dụng từ vựng ấn tượng, diễn đạt ý đúng. Do vậy kỹ năng viết giúp bạn hoàn thiện tổng kết lại các kỹ năng.

Hãy bước đi từ bước cơ bản nhất. Vì vậy, bài viết sau SkypeEnglish sẽ chia sẻ cho bạn những kỹ năng viết cơ bản nhất, cấu trúc ngữ pháp cần nắm vững giúp bạn nâng điểm số cho phần writing IELTS:

 • Tìm hiểu về 5 loại cấu trúc câu trong tiếng Anh: câu khẳng định, câu phủ định, câu hỏi, câu đề nghị và câu cảm thán.
 • Cách viết ba loại câu trong tiếng Anh: câu đơn, câu ghép và câu phức.
 • Câu điều kiện “if”.
 • Cách phát triển từ câu ngắn thành câu dài, diễn giải nghĩa ở tầng ý nghĩa phong phú, ý nghĩa hơn.

1. Chiến lược phát triển kỹ năng luyện tập writing IELTS: 5 loại cấu trúc câu trong tiếng Anh

Chiến lược phát triển kỹ năng luyện tập writing IELTS: 5 loại cấu trúc câu trong tiếng Anh

a) Cấu trúc câu khẳng định: S (Subjects) + V (Verb) + Complements (Bổ ngữ)

Câu kể (hay còn gọi là câu trần thuật) trong tiếng Anh dùng để tuyên bố hoặc diễn đạt một thông tin nào đó. Câu khẳng định là một loại câu trần thuật. Nhìn chung, câu khẳng định (affirmative sentence) thể hiện tính đúng đắn hoặc sự thật của thông tin chứa trong một câu nói.

Hãy dùng How, Where, When để tìm ý chính, một cách nào đó, ở đâu, khi nào thể hiện tính đúng đắn hoặc sự thật của thông tin chứa trong câu.

Ví dụ: 

She had been working for 4 hours since then.

S        V              C          When

I am running at full speed to reach the destination.

S           V               C        Where

This habit helps us to pronounce English words better.

S               V                  C                                     How

b) Câu phủ định (Negative sentences): ta có thể hiểu là câu khẳng định và thêm “not” ở sau trợ động từ, ngược nghĩa với câu khẳng định.

Với cấu trúc câu phủ định: S + Trợ động từ Not+ V + C + (How, Where, When)

Tương tự ta cũng sẽ dùng How, Where, When để tìm ý chính, một cách nào đó, ở đâu, khi nào,… 

Ví dụ:

Linda doesn’t want to become a doctor.

He cannot swim so fast in the freezing water.

c) Tiếp đến câu hỏi (Question): Trong câu hỏi ta phân ra làm 3 loại: câu hỏi Yes/No, câu hỏi có từ để hỏi và câu hỏi đuôi.

 • Câu hỏi Yes/No tương đối đơn giản, nó được tạo ra bằng cách đảo trợ động từ của câu khẳng định lên đầu câu. Cấu trúc: Trợ động từ + S + V + C + (How, Where, When).
 • Các câu hỏi bắt đầu bằng: Who, What, Where, When, Which, Why, Whose. Và câu hỏi bắt đầu bằng How. Cấu trúc câu: Who, What, Where, When, Which, Why, Whose, How + Trợ động từ + S + V + C + (How, Where, When)?
 • Câu hỏi đuôi (Tag Question):

S + V + C +  (How, Where, When), (Trợ động từ)n’t + S?

S + (Trợ động từ)not + V + C + (How, Where, When), + Trợ động từ + S?

Ví dụ: John was driving through the mall when he saw the robbery, wasn’t he?

Jessica does not like to dance at all, does she?

d) Câu đề nghị (Suggestion) câu này thường dùng trong giao tiếp. Trong câu thường có “could you” hoặc please, mục đích tạo phong cách lịch sự, tình huống trân trọng. 

Ví dụ: Could you please help me solve this problem?

Please learn English as a survival skill, not a subject.

e) Câu cảm thán (Exclamation) dùng để thể hiện cảm xúc của con người.

Cấu trúc: What + (a/an) Tính từ+ Danh từ !

How + Tính từ / Trạng từ + S + V!

2. Cách viết ba loại câu trong tiếng Anh: câu đơn, câu ghép và câu phức.

Cách viết ba loại câu trong tiếng Anh: câu đơn, câu ghép và câu phức.

a) Câu đơn: S + V + C 

b) Câu ghép: Câu đơn 1 + Liên từ + Câu đơn 2. Điều quan trong trong câu ghép là sử dụng liên từ.

Liên từ thêm, mở rộng câu: and, in addition, also, besides,…

Liên từ trái ngược, đối lập: but, although, however, nevertheless, …

Liên từ nhân quả: so, therefore, as a result,…

Các liên từ khác: or, else, otherwise, when, whenever, while, as soon as, since, before, after, where, if, though, as if,…

c) Cách viết câu phức: có 2 loại câu phức phổ biến

Câu phức chứa mệnh đề tính ngữ giúp mở rộng nghĩa cho danh từ đứng trước nó, bắt đầu bằng Who, Which, That, Whose, When, Where, Why.

Câu phức chứa mệnh đề danh từ: đóng vai trò như một cụm danh từ, có thể làm chủ ngữ hoặc bổ ngữ hoặc bổ ngữ trong câu, thường bắt đầu bằng Who, What, Which, How, Whether, When, Where, Why, When.

3. Câu điều kiện (If sentences) bạn cần tìm hiểu về các câu điều kiện: loại 1, loại 2, loại 3

Câu điều kiện loại 1: có thật, có thể làm được ở hiện tại và tương lai. Để thể hiện mong muốn, mơ ước, khát vọng làm được một việc nếu điều kiện có thực nào đó xảy ra. Cấu trúc câu: If S1 + V1 + C1+ S2 + will/can/may/must + V2 + C2.

Câu điều kiện (If sentences) bạn cần tìm hiểu về các câu điều kiện: loại 1, loại 2, loại 3

Ví dụ: If I learn only 5 new English words a day, I will have 900 words in my vocabulary bank.

Tiếp tục dùng How, When, Where để hình dung các mệnh đề của câu trong câu điều kiện

If I learn only 5 new English words a day

   S1  V1  How1         C1                 When1

I will have 900 words in my vocabulary bank.

S2      V2        C2            Where2

Câu điều kiện loại 2: Dùng để nói về một sự việc KHÔNG THỂ thực sự xảy ra trong hiện tại nếu có một điều kiện nào đó. Hay mong muốn, mơ ước, khát vọng viển vông không có thật ở hiện tại. Cấu trúc câu: If S1 + V- P1/ Were + C1 + S2 + would/ could/ might + V2 + C2.

Câu điều kiện loại 3: Thường dùng để thể hiện sự nuối tiếc vì đã không làm một hành động nào đó trong quá khứ, gây nên hệ quả không mong muốn trong quá khứ. 

Cấu trúc câu: If S1 + had V- P2 + C1 + S2 + would/could/might + have P2 + C2.

4. Cách phát triển từ câu ngắn thành câu dài, diễn giải nghĩa ở tầng ý nghĩa phong phú, ý nghĩa hơn.

Để lấy điểm cao trong phần thi Writing IELTS thì cách phát triển câu sẽ là một ưu thế giúp bạn được giá cao của ban giám khảo. Vì nó thể hiện chiều sâu của người sử dụng tiếng Anh. Có những cách phát triển câu sau, bạn có thể tham khảo:

a) Phát triển câu bằng cách thêm danh từ/ Cụm danh từ vào sau chủ ngữ hoặc bổ ngữ. Phương pháp này giúp mở rộng nghĩa cho chủ ngữ hoặc bổ ngữ. Làm câu phong phú, tầng nghĩa thể hiện rõ ý hơn.

Ví dụ: 

We are taking a short holiday to HaLong Bay.

→ We are taking a short holiday to HaLong Bay, a natural wonder of the world.

b) Phát triển câu bằng cách thêm tính từ vào trước danh từ hoặc cụm danh từ

Lưu ý bạn chỉ nên thêm khoảng 3 tính từ trở lại trong 1 câu. 

Ví dụ: 

This car is selling fast.

→ He has achieved his impossible dream.

c) Phát triển câu bằng cách thêm trạng từ

Khi thêm trạng từ câu sẽ rõ ràng hơn về tính chất, mức độ.

Ví dụ:

He is able to sing

→ He is able to sing beautifully.

d) Phát triển câu bằng cách thêm cụm từ chỉ nơi chốn 

Với cụm từ chỉ nơi chốn sẽ giúp câu cụ thể hóa địa điểm xảy ra hành động trong câu, mở rộng nghĩa cho câu.

Ví dụ:

We had a lovely holiday

→ We had a lovely holiday in Japan.

e) Phát triển câu bằng cách thêm cụm từ chỉ thời gian

Giúp cụ thể hóa thời gian xảy ra, mở rộng nghĩa cho câu.

Ví dụ:

My friend is getting married.

→ My friend is getting married next month.

Bạn có thể kết hợp sử dụng 5 cách phát triển câu trên. Để thể hiện theo ý nghĩa mong muốn truyền đạt, cũng như thể hiện sự thành thục sử dụng câu để có một chiến lược học tập luyện kỹ năng Writing IELTS và nâng cao điểm số trong kỳ thi.

Trên đây là bài Chiến lược luyện writing IELTS: phát triển kỹ năng viết với những ngữ pháp quan trọng. Hy vọng bài viết sẽ hữu ích với bạn. Chúc các bạn thành công!

phương pháp giảng dạy tiếng Anh online 1 kèm 1

SkypeEnglish cung cấp khóa học luyện thi IELTS online 1 kèm 1. Sự ra đời của phương pháp giáo dục tiếng Anh online 1 kèm 1 là một giải pháp tối ưu cho người bận rộn, góp phần nâng cao trình độ ngoại ngữ của nhiều đối tượng học viên, đặc biệt là người đi làm mong muốn có chứng IELTS, nâng cao band điểm. Ôn luyện IELTS hiệu quả với chủ đề đa dạng, thầy cô bản xứ ôn luyện hướng dẫn sử dụng chuẩn phát âm, câu từ đa dạng, giúp bạn hoàn toàn tự tin bước vào kỳ thi IELTS và đạt được kết quả tuyệt đối.

Ưu điểm của phương pháp giảng dạy tiếng Anh online 1 kèm 1:

 • Lịch học được cá nhân hóa cho từng học viên
 • Tiết kiệm thời gian cho người bận rộn, chủ động sắp xếp thời gian học tập linh hoạt.
 • Lộ trình và phương pháp học được xây dựng phù hợp năng lực riêng của học viên
 • Giáo viên theo sát và sửa lỗi kịp thời, chi tiết để khắc phục. Tương tác trực tuyến 1 thầy kèm 1 trò qua Skype. Bám sát cải thiện từng kĩ năng, chỉnh sửa chi tiết các lỗi trong chính bài speaking, writing của học viên
 • Tối đa thời gian thực hành, tương tác cùng giáo viên trong giờ học, chia sẻ kinh nghiệm, bí quyết và kỹ thuật nâng điểm IELTS từ giảng viên.

ĐĂNG KÝ THAM GIA KIỂM TRA TRÌNH IELTS NGAY

Để đăng kí HỌC THỬ MIỄN PHÍ, kiểm tra đánh giá trình độ hiện tại và nhận lộ trình học riêng biệt, học viên/ phụ huynh có thể click vào nút đăng kí dưới đây để được trải nghiệm học thử 30 phút hoàn toàn miễn phí khóa học tiếng Anh online 1 kèm 1 cùng đội ngũ giáo viên chất lượng cao tại Skype English
Path 252@ 2

ĐĂNG KÝ HỌC THỬ miễn phí

  Hãy đến Skype English ngay hôm nay để cảm nhận sự khác biệt!