Đội ngũ giáo viên chất lượng cao tại Skype English

LUME MENTZ

Trên 3 năm kinh nghiệm

Eleanor

Trên 5 năm kinh nghiệm giảng dạy

Sofija

Trên 11 năm kinh nghiệm giảng dạy

Luis

Trên 4 năm kinh nghiệm giảng dạy

Jen Bennett

Trên 10 năm kinh nghiệm giảng dạy

Sue

Trên 30 năm kinh nghiệm giảng dạy

Honey

Trên 4 năm kinh nghiệm giảng dạy

Jason Baker

Trên 4 năm kinh nghiệm giảng dạy

Dom

Trên 15 năm kinh nghiệm giảng dạy

Nick

Trên 8 năm kinh nghiệm giảng dạy

Alex

Trên 5 năm kinh nghiệm giảng dạy

Cica

Trên 20 năm kinh nghiệm giảng dạy

ALISON

Trên 3 năm kinh nghiệm

VERONICA

Trên 20 năm kinh nghiêm·

SHEKAENA

Trên 3 năm kinh nghiệm

ANNALIE

Trên 4 năm kinh nghiệm

Lynn Coronado

Trên 6 năm kinh nghiệm

SHIELA

Trên 11 năm kinh nghiệm

ELLYN

Trên 6 năm kinh nghiệm

ARWEN

Trên 9 năm kinh nghiệm

AILYN

Trên 3 năm kinh nghiệm

Kerstine

Trên 3 năm kinh nghiệm giảng dạy

JENALYN

Trên 3 năm kinh nghiệm

Regie

Trên 7 năm kinh nghiệm giảng dạy

Rinalyn

Trên 8 năm kinh nghiệm giảng dạy

Gabby

Trên 3 năm kinh nghiệm giảng dạy

Mary Collado

Trên 5 năm kinh nghiệm giảng dạy

Peachy

Trên 17 năm kinh nghiệm giảng dạy

Ronelyn

Trên 3 năm kinh nghiệm giảng dạy

Quenne

Trên 15 năm kinh nghiệm giảng dạy

Jesel

Trên 3 năm kinh nghiệm giảng dạy

Marc

Trên 3 năm kinh nghiệm giảng dạy

Jaileen

Trên 10 năm kinh nghiệm giảng dạy

Zoila

Trên 3 năm kinh nghiệm giảng dạy

Mae

Trên 3 năm kinh nghiệm giảng dạy

Karen

Trên 11 năm kinh nghiệm giảng dạy

Shang

Trên 6 năm kinh nghiệm giảng dạy

Melody

Trên 3 năm kinh nghiệm giảng dạy

Shennahope

Trên 4 năm kinh nghiệm giảng dạy

ROXAN

Trên 4 năm kinh nghiệm giảng dạy

Jacquelene

Trên 3 năm kinh nghiệm giảng dạy

Hope

Trên 7 năm kinh nghiệm giảng dạy

Aiza

Trên 4 năm kinh nghiệm giảng dạy

Joy D

Trên 3 năm kinh nghiệm giảng dạy

Christine

Trên 3 năm kinh nghiệm giảng dạy

Jen Naya

Trên 4 năm kinh nghiệm giảng dạy

Hanna

Trên 3 năm kinh nghiệm giảng dạy

Luther

Trên 5 năm kinh nghiệm giảng dạy

Ice

Trên 2 năm kinh nghiệm giảng dạy

Roneth

Trên 2 năm kinh nghiệm giảng dạy

CẨM NHUNG

Trên 3 năm kinh nghiệm

VÂN ANH

Trên 4 năm kinh nghiệm

Huyền Linh

Trên 3 năm kinh nghiệm giảng dạy

Bảo Khánh

Trên 3 năm kinh nghiệm giảng dạy

Trang

Trên 3 năm kinh nghiệm giảng dạy

Phạm Nhung

Trên 10 năm kinh nghiệm giảng dạy

Liên

Trên 3 năm kinh nghiệm giảng dạy

Nhật Minh

Trên 8 năm kinh nghiệm giảng dạy

Mỹ

Trên 5 năm kinh nghiệm giảng dạy

Apple

Trên 3 năm kinh nghiệm giảng dạy

Sharmaine

Trên 3 năm kinh nghiệm giảng dạy

Jelyn

Trên 3 năm kinh nghiệm giảng dạy

Celia

Trên 33 năm kinh nghiệm giảng dạy

Amie

Trên 15 năm kinh nghiệm giảng dạy

Jenifer

Trên 3 năm kinh nghiệm giảng dạy

Lego

Trên 7 năm kinh nghiệm giảng dạy

Kier

Trên 6 năm kinh nghiệm giảng dạy

Rodalyn

Trên 3 năm kinh nghiệm giảng dạy

Mary

Trên 10 năm kinh nghiệm giảng dạy

Margie

Trên 5 năm kinh nghiệm giảng dạy

Gen

Trên 9 năm kinh nghiệm giảng dạy

Maiden

Trên 8 năm kinh nghiệm giảng dạy