Đội ngũ giáo viên chất lượng cao tại Skype English

Simon

Trên 20 năm kinh nghiệm giảng dạy

Abigail

Trên 16 năm kinh nghiệm giảng dạy

Paul

Trên 40 năm kinh nghiệm giảng dạy

Eleanor

Trên 5 năm kinh nghiệm giảng dạy

Nhật Minh

8 năm kinh nghiệm giảng dạy

Sofija

Trên 11 năm kinh nghiệm giảng dạy

John Kenmuir

Trên 25 năm kinh nghiệm giảng dạy

Chester

Trên 3 năm kinh nghiệm giảng dạy

Nick

Trên 7 năm kinh nghiệm giảng dạy

Jason Baker

Trên 4 năm kinh nghiệm giảng dạy

Alex

Trên 4 năm kinh nghiệm giảng dạy

Cica

Trên 20 năm kinh nghiệm giảng dạy

BENITO

Trên 3 năm kinh nghiệm giảng dạy

Joy Pacific

Trên 3 năm kinh nghiệm giảng dạy

Arlene

Trên 3 năm kinh nghiệm giảng dạy

Minh Duy

Trên 3 năm kinh nghiệm giảng dạy

VINCENT

Trên 3 năm kinh nghiệm giảng dạy

Celia

Trên 33 năm kinh nghiệm giảng dạy

Dana

Trên 8 năm kinh nghiệm giảng dạy

Lynneth

Trên 8 năm kinh nghiệm giảng dạy

Mel Rendon

Trên 3 năm kinh nghiệm giảng dạy

Karen

10 năm kinh nghiệm giảng dạy

Maricel

Trên 3 năm kinh nghiệm giảng dạy

Jaileen

Trên 10 năm kinh nghiệm giảng dạy

Joeric

Trên 4 năm kinh nghiệm giảng dạy

Amie

Trên 15 năm kinh nghiệm giảng dạy

Vo Hai Son

10 năm kinh nghiệm giảng dạy

Kier

Trên 6 năm kinh nghiệm giảng dạy

Rodalyn

Trên 3 năm kinh nghiệm giảng dạy

Mary

Trên 10 năm kinh nghiệm giảng dạy

Emirose

Trên 3 năm kinh nghiệm giảng dạy

Sheryll

Trên 5 năm kinh nghiệm giảng dạy

Joy

Trên 12 năm kinh nghiệm giảng dạy

Stelle

Trên 4 năm kinh nghiệm giảng dạy

Margie

Trên 5 năm kinh nghiệm giảng dạy

Aubrey

Trên 4 năm kinh nghiệm giảng dạy

John

Trên 5 năm kinh nghiệm giảng dạy

Shang

Trên 6 năm kinh nghiệm giảng dạy

Pia

Trên 12 năm kinh nghiệm giảng dạy

Marilou

Trên 6 năm kinh nghiệm giảng dạy

Jane

Trên 5 năm kinh nghiệm giảng dạy

Rose

Trên 10 năm kinh nghiệm giảng dạy

Bea

Trên 11 năm kinh nghiệm giảng dạy

Marie

Trên 11 năm kinh nghiệm giảng dạy

Gen

Trên 9 năm kinh nghiệm giảng dạy

Maiden

Trên 8 năm kinh nghiệm giảng dạy

Trâm Anh

Trên 5 năm kinh nghiệm giảng dạy

Hanh Vi

Trên 3 năm kinh nghiệm giảng dạy

Phuc Nguyen

Trên 6 năm kinh nghiệm giảng dạy

Nelly Ngọc

Trên 5 năm kinh nghiệm giảng dạy

Bernice

Trên 12 năm kinh nghiệm giảng dạy

Peachy

Trên 17 năm kinh nghiệm giảng dạy

Jayson

Trên 8 năm kinh nghiệm giảng dạy

Sheila

Trên 11 năm kinh nghiệm giảng dạy

Angelica

Trên 25 năm kinh nghiệm giảng dạy