Đội ngũ giáo viên chất lượng cao tại Skype English

Simon

Trên 20 năm kinh nghiệm giảng dạy

Abigail

Trên 16 năm kinh nghiệm giảng dạy

Paul

Trên 40 năm kinh nghiệm giảng dạy

Eleanor

Trên 5 năm kinh nghiệm giảng dạy

Sofija

Trên 11 năm kinh nghiệm giảng dạy

Robert

Trên 4 năm kinh nghiệm giảng dạy

John Kenmuir

Trên 25 năm kinh nghiệm giảng dạy

Matthew

Trên 7 năm kinh nghiệm giảng dạy

Luis

Trên 4 năm kinh nghiệm giảng dạy

Jen Bennett

Trên 10 năm kinh nghiệm giảng dạy

Jason Baker

Trên 4 năm kinh nghiệm giảng dạy

Joe Delaney

Trên 10 năm kinh nghiệm giảng

Dom

Trên 15 năm kinh nghiệm giảng dạy

Nick

Trên 7 năm kinh nghiệm giảng dạy

Cica

Trên 20 năm kinh nghiệm giảng dạy

Kerstine

Trên 3 năm kinh nghiệm giảng dạy

Cherry

Trên 3 năm kinh nghiệm giảng dạy

John Rowell

Trên 3 năm kinh nghiệm giảng dạy

Janese

Trên 3 năm kinh nghiệm giảng dạy

Christine

Trên 3 năm kinh nghiệm giảng dạy

Melady

Trên 4 năm kinh nghiệm giảng dạy

Regie

Trên 7 năm kinh nghiệm giảng dạy

Jesel

Trên 3 năm kinh nghiệm giảng dạy

Alex

Trên 4 năm kinh nghiệm giảng dạy

Jovelin

Trên 3 năm kinh nghiệm giảng dạy

Mary Rose

Trên 3 năm kinh nghiệm giảng dạy

Dianne

Trên 5 năm kinh nghiệm giảng dạy

Peachy

Trên 17 năm kinh nghiệm giảng dạy

Chester

Trên 3 năm kinh nghiệm giảng dạy

Ronelyn

Trên 3 năm kinh nghiệm giảng dạy

Jaileen

Trên 10 năm kinh nghiệm giảng dạy

Hope

Trên 7 năm kinh nghiệm giảng dạy

Nea

Trên 6 năm kinh nghiệm giảng dạy

Jen Naya

Trên 4 năm kinh nghiệm giảng dạy

Mary Collado

Trên 5 năm kinh nghiệm giảng dạy

Ann

Trên 2 năm kinh nghiệm giảng dạy

Celia

Trên 33 năm kinh nghiệm giảng dạy

ERICKA

Trên 3 năm kinh nghiệm giảng dạy

Bryan

Trên 5 năm kinh nghiệm giảng dạy

Shang

Trên 6 năm kinh nghiệm giảng dạy

Sharmaine

Trên 3 năm kinh nghiệm giảng dạy

Joyce

Trên 4 năm kinh nghiệm giảng dạy

Joy D

Trên 3 năm kinh nghiệm giảng dạy

Dana

Trên 8 năm kinh nghiệm giảng dạy

Huyền Linh

Trên 3 năm kinh nghiệm giảng dạy

Nhi

Trên 3 năm kinh nghiệm giảng dạy

Long

Trên 5 năm kinh nghiệm giảng dạy

Liên

Trên 3 năm kinh nghiệm giảng dạy

Nhật Minh

8 năm kinh nghiệm giảng dạy

Trâm Anh

Trên 5 năm kinh nghiệm giảng dạy

Hạnh

Trên 4 năm kinh nghiệm giảng dạy

Phúc

Trên 6 năm kinh nghiệm giảng dạy

Cheryl

Trên 4 năm kinh nghiệm giảng dạy

Hanna

Trên 3 năm kinh nghiệm giảng dạy

Claudine

Trên 5 năm kinh nghiệm giảng dạy

Jelyn

Trên 3 năm kinh nghiệm giảng dạy

Arlene

Trên 6 năm kinh nghiệm giảng dạy

Karen

10 năm kinh nghiệm giảng dạy

BEN

Trên 3 năm kinh nghiệm giảng dạy

Amie

Trên 15 năm kinh nghiệm giảng dạy

Chen

Trên 3 năm kinh nghiệm giảng dạy

Lynneth

Trên 8 năm kinh nghiệm giảng dạy

Glydel

Trên 3 năm kinh nghiệm giảng dạy

Alpha

Trên 3 năm kinh nghiệm giảng dạy

Jenifer

Trên 3 năm kinh nghiệm giảng dạy

Lego

Trên 7 năm kinh nghiệm giảng dạy

Kier

Trên 6 năm kinh nghiệm giảng dạy

Rodalyn

Trên 3 năm kinh nghiệm giảng dạy

Mary

Trên 10 năm kinh nghiệm giảng dạy

Emirose

Trên 3 năm kinh nghiệm giảng dạy

Joy

Trên 12 năm kinh nghiệm giảng dạy

Nelly

Trên 3 năm kinh nghiệm giảng dạy

Chanderlene

Trên 4 năm kinh nghiệm giảng dạy

Sheryll

Trên 5 năm kinh nghiệm giảng dạy

Margie

Trên 5 năm kinh nghiệm giảng dạy

John

Trên 5 năm kinh nghiệm giảng dạy

Pia

Trên 12 năm kinh nghiệm giảng dạy

Jane

Trên 5 năm kinh nghiệm giảng dạy

Rose

Trên 10 năm kinh nghiệm giảng dạy

Gen

Trên 9 năm kinh nghiệm giảng dạy

Maiden

Trên 8 năm kinh nghiệm giảng dạy

Bernice

Trên 12 năm kinh nghiệm giảng dạy

Sheila

Trên 11 năm kinh nghiệm giảng dạy

Angelica

Trên 25 năm kinh nghiệm giảng dạy