CÁCH DÙNG ‘ANY’

Hỏi: Mình muốn nhờ chương trình Hỏi đáp Anh ngữ giải đáp cho mình: khi nào thì sau “any” dùng một danh từ số nhiều, khi nào thì dùng danh từ số ít.

Trả lời:

Cám ơn bạn Tuyết Lê. Bạn hỏi khi nào thì sau any dùng một danh từ số nhiều và khi nào sau any dùng một danh từ số ít.

Hãy xem ba nhiệm vụ chính của any. Any là một tiếng indefinite determiner (thí dụ some, few trước noun), một trạng từ không xác định indefinite adverb, hay đại danh từ không xác định indefinite pronoun. Indefinite = không xác định. Determiner = từ hạn định.

Ví dụ: the, some, any, my đặt trước một danh từ để chỉ danh từ ấy được giới hạn nghĩa như thế nào.

Any thường dùng ở câu xác định nếu trong câu đã có nghĩa phủ định.

Ví dụ:

– Few students had any knowledge of classical music = Ít học sinh biết âm nhạc cổ điển.

– I tried but it wasn’t any use. Tôi đã thử mà không thành công.

1. There are bad things about any job = Việc nào cũng có điều mình không thích.

– You just can’t wear any clothes to a wedding. You must dress up=Bạn không thể mặc bất cứ quần áo nào đi dự đám cưới. Bạn phải ăn mặc chỉnh tề. (indef. determiner).

– Do you know any French?=Bạn có biết chút tiếng Pháp nào không?

– I haven’t read any books by Tolstoy=Tôi chưa đọc cuốn sách nào của Tolstoy. (indef. determiner).

– Take any book you like (indef. determiner).

– Are there any messages for me?=Có ai nhắn gì cho tôi không?

– Are there any questions?=Còn có câu hỏi nào không?

2. Any of these will work okay=Bất cứ cái nào trong những cái này đều dùng được, chạy tốt cả. (indefinite pronoun)

– She didn’t spend any of the money (indefinite pronoun).

3. I didn’t feel any better (indef. adv.)

– I can’t walk any farther (indef. adv.).

– We tried talking to him but that didn’t help any (indefinite adverb).

Nhận xét:

1) Use any in negative sentences or questions (bắt buộc). Nhưng cũng dùng any ở câu affirmative sentences nếu câu có nghĩa phủ định.

Ví dụ:

You never gave me any help. Anh chả bao giờ giúp đỡ tôi. (Never có nghĩa phủ định).

There is hardly any tea left= Nhà chẳng còn chút trà nào (hardly có nghĩa phủ định).

2) Use any for both countable and uncountable nouns.

Ví dụ:

Do you have any sugar? (sugar là uncountable noun hay mass noun).

Bạn còn đường không? I don’t have any friends in Hue. Tôi không có bạn nào ở Huế (friends là countable nouns).

3) When used a pronoun, any can take either a singular or plural verb. Khi dùng làm pronoun, any có thể theo bởi động từ ở số ít hay số nhiều.

Ví dụ:

Any of these books is suitable. Bất cứ cuốn sách nào trong những cuốn này đều thích hợp.

But: Are any of them available? (nhưng thư viện có sẵn vài cuốn sách như vậy để mượn về nhà không?)

4) Any có nghĩa là chút nào, như trong câu sau đây:

Is he doing any better? (indefinite adverb). Sức khoẻ anh ta có khá hơn chút nào không?

He is not any friendlier than before. Anh ta chẳng thân thiện hơn trước chút nào.

=> Tóm lại:

+ Sau any, danh từ có thể ở số ít hay số nhiều, tùy theo ngữ cảnh và loại danh từ. Nếu là một uncountable noun hay mass noun thì danh từ thường ở số ít.

Ví dụ:

Any homework (bất cứ công viêc nào làm ở nhà), any merriment (tiếng cười, hoan hỉ); nếu any ở trước một countable noun thì danh từ thường ở số nhiều.

Are there any other comments? Còn có ý kiến nào nữa không?

+ Nhưng nếu có ý nhấn mạnh bất cứ cái nào hay người nào thì danh từ dù là countable nouns cũng ở số ít.

Ví dụ:

Take any book you like=chọn bất cứ cuốn sách nào bạn thích (sing.).

The right of any journalist to refuse to reveal his source=quyền của bất cứ nhà báo nào được từ chối tiết lộ tên người cho mình tin.

Chúc bạn mạnh tiến.

Nguồn: voatiengviet.com

Rate this post!

0 / 5. Vote count: 0

Bài viết liên quan

29Th5

NHỮNG ĐIỀU CẦN BIẾT VỀ TÂN NGỮ TRONG TIẾNG ANH

  Động từ dùng làm tân ngữ Không phải bất cứ động từ nào trong tiếng Anh cũng đều đòi...

29Th4

NHỮNG ĐIỀU CẦN BIẾT VỀ ĐẠI TỪ TRONG TIẾNG ANH

Chia làm 5 loại với các chức năng sử dụng khác nhau. Đứng đầu câu, làm chủ ngữ, quyết định...

25Th4

Quán từ “a”, “an” và “the”

1/ Quán từ không xác định “a” và “an” Dùng "an" trước một danh từ bắt đầu bằng: 4 nguyên...

25Th4

Sự hoà hợp giữa chủ ngữ và động từ

Sự hoà hợp giữa chủ ngữ và động từ là nguyên tắc nền tảng trong tiếng Anh. Động từ và...

25Th4

Những chủ điểm ngữ pháp cần ôn luyện cho bài thi Toeic

Toeic là một bằng tiếng Anh được chấp nhận rộng rãi ở nhiều cơ quan làm việc. Nhất là đối...

24Th6

PHÂN BIỆT GOOD VÀ WELL

Hỏi: Kính Thưa Quý Đài VOA. Em có một thắc mắc nhưng không biết hỏi ai để có câu giải...