Gỡ rối kiến thức tiếng Anh chuyên ngành luật

Luật pháp là một trong những lĩnh vực đào tạo khó bởi có quá nhiều lượng kiến thức khổng lồ cần ghi nhớ. Nhưng quan trọng hơn, khả năng ngoại ngữ cụ thể trình độ tiếng Anh chuyên ngành luật cũng là một yêu cầu quan trọng với những ai đang đảm nhận các công việc liên quan đến pháp luật. Do đó, đừng bỏ qua những bài học hữu ích giúp gỡ rối tiếng Anh chuyên ngành pháp lý dưới đây mà Skype English đã tổng hợp.

Ai cần học tiếng Anh chuyên ngành luật?

Nếu bạn là một luật sư hay một chuyên viên pháp lý đang làm việc tại các công ty, tổ chức doanh nghiệp trong và ngoài nước thì đều cần trang bị cho mình khả năng tiếng Anh chuyên ngành luật.

Bạn sẽ là người đại diện cho tổ chức doanh nghiệp của mình làm việc với cơ quan nhà nước xử lý các vấn đề liên quan đến pháp luật một cách hiệu quả. Đặc biệt, nếu bạn muốn ứng tuyển vào các vị trí pháp chế tại các tập đoàn lớn đa quốc gia thì tiếng Anh là yêu cầu bắt buộc để bạn làm chủ công việc và cơ hội thăng tiến của mình.

Tiếng Anh chuyên ngành luật giúp bạn có kiến thức chuyên môn, thuật ngữ tiếng Anh để đọc dịch các tài liệu văn bản pháp lý, tư vấn cho CEO và quản lý cấp cao các vấn đề pháp luật quan trọng.

Nếu bạn đang làm việc cho một công ty Việt Nam xuất khẩu sản phẩm sang nước ngoài thì tiếng Anh là công cụ giao tiếp để bạn làm việc với cơ quan chính phủ nước ngoài khi muốn trao đổi cụ thể các vấn đề pháp lý liên quan tại nước sở tại của họ.

Nhìn chung, Anh văn chuyên ngành pháp lý đóng vai trò rất quan trọng để phục vụ công việc cho những ai đang công tác với vai trò chuyên viên hay cố vấn pháp luật cho các tổ chức trong và ngoài nước.

Chuyên viên pháp lý tiếng Anh là gì?

Chuyên viên pháp lý tiếng Anh là legal specialist.
Chuyên viên pháp lý hay chuyên viên pháp chế là những người được đào tạo về chuyên môn pháp lý để giải quyết những công việc liên quan đến phạm trù pháp luật cho công ty, doanh nghiệp. Những công việc đó bao gồm: tư vấn pháp luật, soạn thảo và hoàn thiện các văn bản ban hành trong công ty,…

Từ vựng tiếng Anh chuyên ngành luật

Thuật ngữ tiếng Anh chuyên ngành luật

Thuật ngữ tiếng Anh chuyên ngành luật

Ngành luật và luật pháp sẽ bao gồm nhiều khía cạnh và nhóm thuật ngữ riêng biệt.

Thuật ngữ pháp lý trong tiếng Anh là những bài học quan trọng mà các bạn cần phải học thuộc lòng để có thể hiểu rõ ý nghĩa nội dung của các văn bản pháp luật, dịch tiếng Anh chuyên  luật. Việc hiểu sai hoặc hiểu không đầy đủ sẽ gây ra những hệ lụy nghiêm trọng cho công việc của mình. Do đó, hãy đọc chi tiết nội dung bài học Anh văn chuyên ngành luật sau đây nhé:

Từ vựng tiếng Anh về các cơ quan hành pháp, tòa án

 • Advocate (ˈædvəkət): Luật sư (Tô cách lan)
 • Attorney in fact (əˈtɜːni ɪn fækt): Luật sư đại diện pháp lý cho cá nhân
 • Attorney (əˈtɜːni): Luật sư
 • Attorney at law (əˈtɜːni ət lɔː): Luật sư hành nghề
 • Attorney general (əˈtɜːni ˈdʒenrəl): Luật sư/ ủy viên công tố liên bang, Bộ trưởng tư pháp
 • District attorney (ˈdɪstrɪkt əˈtɜːni): Luật sư/ủy viên công tố bang
 • Barrister (ˈbærɪstə(r)): Luật sư tranh tụng
 • Court, law court, court of law (kɔːt): Tòa án
 • Criminal court (ˈkrɪmɪnl kɔːt): Tòa hình sự
 • Civil court (ˈsɪvl kɔːt): Tòa dân sự
 • County court (ˈkaʊnti kɔːt): Tòa án quận
 • Court of appeal / Appellate court (kɔːt əv əˈpiːl): Tòa án phúc thẩm/ chung thẩm/ thượng thẩm
 • Court-martial ( kɔːt ˈmɑːʃl): Tòa án quân sự
 • Court of claims (kɔːt əv kleɪm): Tòa án khiếu nại
 • County attorney (kɔːt əˈtɜːni): Luật sư/ủy viên công tố hạt
 • Counsel for the prosecution/ prosecuting counsel (ˈkaʊnsl fə(r) ðə ˌprɒsɪˈkjuːʃn): Luật sư bên nguyên
 • Counsel for the defence/ defence counsel (ˈkaʊnsl fə(r) ðə dɪˈfens): Luật sư bào chữa
 • Counsel (ˈkaʊnsl): Luật sư
 • Executive power (ɪɡˈzekjətɪv ˈpaʊə(r)): Quyền hành pháp
 • Executive (ɪɡˈzekjətɪv): Thuộc hành pháp (tổng thống/ thủ tướng)
 • High court of justice (haɪ kɔːt əv ˈdʒʌstɪs): Tòa án tối cao
 • Judicial power (dʒuˈdɪʃl ˈpaʊə(r): Quyền tư pháp
 • Judicial (dʒuˈdɪʃl): Thuộc tòa án (tòa án)
 • Judge (dʒʌdʒ): Chánh án, quan tòa
 • Lawyer (ˈlɔɪə(r)): Luật sư
 • Legislative power (ˈledʒɪslətɪv ˈpaʊə(r)): Quyền lập pháp
 • Legislative (ˈledʒɪslətɪv): Thuộc lập pháp (quốc hội)
 • Magistrates’ court (ˈmædʒɪstreɪt kɔːt): Tòa sơ thẩm
 • Magistrate (ˈmædʒɪstreɪt): Thẩm phán, quan tòa

Từ vựng tiếng Anh về các luật 

 • Act (ækt): Đạo luật
 • Law (lɔː): Luật, luật lệ
 • Code (kəʊd): Bộ luật
 • By-law (ˈbaɪ lɔː): Luật địa phương
 • Bill (bɪl): Dự luật
 • Circular (ˈsɜːkjələ(r)): Thông tư
 • Constitution (ˌkɒnstɪˈtjuːʃn): Hiến pháp
 • Decree (dɪˈkriː): Nghị định, sắc lệnh
 • Ordinance (ˈɔːdɪnəns): Pháp lệnh, sắc lệnh
 • Civil law (ˈsɪvl lɔː): Luật dân sự/ luật hộ
 • Criminal law (ˈkrɪmɪnl lɔː): Luật hình sự
 • Adjective law (ˈædʒɪktɪv lɔː): Luật tập tục
 • Admiralty Law/maritime law (ˈædmərəlti lɔː): Luật về hàng hải
 • Consumer law (kənˈsjuːmə(r) lɔː): Luật tiêu dùng
 • Commercial law (kəˈmɜːʃl lɔː): Luật thương mại
 • Family law (ˈfæməli lɔː): Luật gia đình
 • Environment law (ɪnˈvaɪrənmənt lɔː): Luật môi trường
 • Land law (lænd lɔː): Luật ruộng đất
 • Health care law (ˈhelθ keə(r) lɔː): Luật y tế/ luật chăm sóc sức khỏe
 • Immigration law (ˌɪmɪˈɡreɪʃn lɔː): Luật di trú, nhập cư
 • Intellectual property law (ˌɪntəˌlektʃuəl ˈprɒpəti lɔː): Luật sở hữu trí tuệ
 • International law (ˌɪntəˈnæʃnəl lɔː): Luật quốc tế
 • Marriage and family law (ˈmærɪdʒ ənd ˈfæməli lɔː): Luật hôn nhân và gia đình
 • Patent law (ˈpætnt lɔː): Luật bằng sáng chế
 • Real estate law (ˈriːəl ɪsteɪt lɔː): Luật bất động sản

Từ vựng tiếng Anh chuyên ngành luật kinh tế, thương mại

Học tiếng Anh chuyên ngành luật cần có độ chính xác và sự am hiểu sâu rộng

Học tiếng Anh chuyên ngành luật cần có độ chính xác và sự am hiểu sâu rộng

Các thuật ngữ và từ vựng tiếng Anh chuyên ngành luật kinh tế, thương mại cũng là những kiến thức trọng tâm mà sinh viên, người làm việc trong lĩnh vực kinh doanh cần quan tâm. Một số từ vựng tiếng Anh luật thương mại liên quan bao gồm:

Business law (n): luật kinh tế

Civil Law : luật dân sự

Common Law: thông luật

Contract (v): hợp đồng

Business contract (n): hợp đồng kinh tế

Agreement (n) thỏa thuận, khế ước

International commercial contract (n): hợp đồng thương mại quốc tế

Party(n): các bên (trong hợp đồng)

Abide by (v) : tuân theo, dựa theo

Dispute (v): tranh chấp, disputation (n): sự tranh chấp

Decision (v): quyết định,phán quyết

Enhance (v) xử lý

Permission (n) sự cho phép, chấp thuận, giấy phép; permit (v) :cho phép

Regulation (n): quy tắc, quy định

Term(n): điều khoản

Commit (v):phạm tội

Bring into account: truy cứu trách nhiệm

Affidavit (n): bản khai

Argument (n): lập luận, lý lẽ

Accredit(v) : ủy quyền

Be convicted of : bị kết tội

Court (n) : tòa án

Lawyer(n): luật sư

Arbitration (n): trọng tài,sự phân xử

Ad hoc arbitration (n) : trọng tài đặc biệt

Commercial arbitration (n) : trọng tài thương mại

Unfair business : kinh doanh gian lận

Unfair competition: cạnh tranh không bình đẳng

International payment : thanh toán quốc tế

Transaction (n): giao dịch

Guarantee(v): bảo lãnh

Sách tiếng Anh chuyên ngành luật

Để có thể tìm hiểu và tích lũy kiến thức chi tiết, đầy đủ hơn về các thuật ngữ pháp lý tiếng Anh nói chung, các bạn có thể tham khảo thêm một số giáo trình tiếng Anh chuyên ngành luật sau đây:

Introduction to International Legal English

Introduction to International Legal English được coi là cuốn sách tiếng Anh chuyên ngành luật cơ bản gối đầu giường dành cho những người làm việc trong môi trường sử dụng tiếng Anh pháp lý. Các ví dụ và vụ việc mà cuốn sách đưa ra rất đa dạng và phù hợp với thực tế; bạn cũng có thể luyện thi chứng chỉ ILEC với tài liệu này.

The lawyer’s English language

Cuốn sách tiếng Anh chuyên ngành luật này cung cấp một nền tảng kiến thức tiếng Anh pháp lý vững chắc mà luật sư cần để phát triển các kỹ năng chuyên nghiệp, hội nhập với nền kinh tế xã hội toàn cầu hóa.

Đây là điểm bắt đầu chính xác cho hầu hết các luật sư làm việc trong môi trường quốc tế hoặc các công ty đa quốc gia, những người cần phải có vốn từ vựng thương mại đáng kể và đạt được độ chính xác tuyệt đối trong công việc.

Legal English

Đây là giáo trình tiếng Anh chuyên ngành luật toàn diện về tiếng Anh pháp lý được biên soạn bởi Rupert Haigh, giám đốc điều hành Trung tâm ngôn ngữ pháp lý tại London.

Nội dung quyển sách Legal English xoay quanh toàn bộ những kiến thức cơ bản, hướng dẫn chi tiết cách sử dụng dấu câu, thuật ngữ tiếng Anh chuyên ngành luật, nhóm thuật ngữ pháp lý thông dụng và ngữ cảnh sử dụng của chúng giúp bạn dễ dàng vận dụng vào môi trường làm việc của mình.

Học tiếng Anh chuyên ngành luật ở đâu?

Bạn có thể học tiếng Anh chuyên ngành luật một cách hiệu quả, bám sát với thực tiễn và chuyên môn lĩnh vực bạn đang theo đuổi ngay tại các trường đại học đào tạo chuyên ngành luật. Tuy nhiên, hầu hết các bạn sinh viên luật đều có vốn từ vựng, thuật ngữ tiếng Anh chuyên ngành luật khá tốt.

Nhưng vấn đề là ít cơ hội được thực hành giao tiếp, không có môi trường nghe nói thường xuyên nên việc vận dụng kiến thức vào thực tiễn chưa được hiệu quả. Các bạn có thể đọc, viết ổn nhưng kĩ năng giao tiếp hạn chế khiến các bạn khó ứng tuyển hoặc phát triển công việc tại những công ty đa quốc gia, tập đoàn nước ngoài.

Do đó, để nâng cao khả năng tiếng Anh chuyên ngành pháp lý nói riêng và khả năng tiếng Anh giao tiếp nói chung, các bạn có thể kết hợp song song phương pháp tự học thông qua các sách hoặc từ điển, giáo trình tiếng Anh chuyên ngành luật cùng với tham gia khóa học tiếng Anh giao tiếp tổng quát tại các trung tâm Anh ngữ để cải thiện kĩ năng nghe, nói và hình thành khả năng phản xạ tốt hơn.

 Skype English là một trong những mô hình đào tạo tiếng Anh cho người đi làm trong mọi lĩnh vực được đánh giá cao về hiệu quả và chất lượng đào tạo theo mô hình tiếng Anh trực tuyến 1 kèm 1.Tham gia khóa học tại Skype English, các bạn được tận dụng tối đa thời gian thực hành giao tiếp với giáo viên nước ngoài trong suốt buổi học với lớp học V.I.P 1 kèm 1.

Chương trình học và phương pháp giảng dạy được xây dựng và bám sát vào mục tiêu của mỗi học viên, đáp ứng nhu cầu thực tiễn tương ứng với lĩnh vực mà bạn đang công tác.

Khóa học được giảng dạy bởi đội ngũ giáo viên chuyên môn cao và dày dặn kinh nghiệm cùng sự hỗ trợ của các cố vấn chuyên môn trong suốt quá trình học đảm bảo hiệu quả học tập liên tục và xuyên suốt.

Hãy đăng kí học thử miễn phí và trải nghiệm hiệu quả của các khóa học tiếng Anh giao tiếp cho người đi làm tại Skype English ngay hôm nay và nhận ưu đãi lên đến 40% nhé.

Trên đây là bài học tổng hợp tiếng Anh chuyên ngành pháp lý và những chia sẻ về mô hình học tiếng Anh online 1 kèm 1 tại Skype English. Chúc các bạn học thật tốt và nếu có thắc mắc gì hãy liên hệ ngay Skype English để được hỗ trợ tư vấn trong quá trình học nhé.

Để đăng kí HỌC THỬ MIỄN PHÍ, kiểm tra đánh giá trình độ hiện tại và nhận lộ trình học riêng biệt, học viên/ phụ huynh có thể click vào nút đăng kí dưới đây để được trải nghiệm học thử 30 phút hoàn toàn miễn phí khóa học tiếng Anh online 1 kèm 1 cùng đội ngũ giáo viên chất lượng cao tại Skype English

Bài viết liên quan

19May
Từ vựng tiếng Anh chuyên ngành may mặc

Tổng hợp kiến thức tiếng Anh chuyên ngành may mặc, thời trang

Không chỉ cần thành thạo tiếng Anh giao tiếp mà sự nắm vững các kiến thức tiếng Anh chuyên ngành...

21Apr
tiếng Anh chuyên ngành xây dựng (2)

Trọn bộ tiếng Anh chuyên ngành xây dựng chi tiết từ A – Z

[caption id="attachment_9435" align="aligncenter" width="600"] tiếng Anh chuyên ngành xây dựng (1)[/caption] Kiến trúc xây dựng là một trong những ngành...

19Apr
trung tâm tiếng anh cho người đi làm tại hà nội

Top 5 trung tâm tiếng Anh cho người đi làm tại Hà Nội chất lượng

Với mô hình học tiếng Anh online 1 kèm 1 tiện lợi, tiết kiệm và hiệu quả vượt trội; Skype...

13Apr

Top 6 trung tâm tiếng Anh cho người đi làm tại TPHCM đình đám nhất

Nếu bạn là người đi làm đang đứng trước nỗi lo đánh mất cơ hội thăng tiến hay những job...

14Mar
Tiếng Anh thương mại online

Lộ trình tự học tiếng Anh thương mại online hiệu quả

Nếu bạn đang làm việc trong lĩnh vực kinh doanh thì tiếng Anh chắc chắn sẽ là chìa khóa quan...

07Mar
LỘ TRÌNH HỌC TIẾNG ANH GIAO TIẾP CHO NGƯỜI ĐI LÀM

Lộ trình học tiếng Anh giao tiếp cho người đi làm

Không có quá nhiều thời gian rảnh rỗi nhưng bạn vẫn cần phải nâng cấp tiếng Anh để đáp ứng...