• Jan 22, 2016
  • admin

Nguyễn Hồng Sang – Phó phòng kỹ thuật 1 công ty điện tử Nhật Bản

Nhờ đồng nghiệp giới thiệu mình đã biết đến Skype English. Thật tuyệt vời, mỗi giáo viên đều có phương pháp dạy riêng tạo sự hứng thú cũng như cơ hội cho học viên được nói nhiều. Sai đâu chỉnh đấy. Vote Skype English.

Bài viết liên quan